LSS – Lagen om Stöd och Service

1993 kom LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Lagen är en rättighetslag som ger rätt till olika former av stöd och särskild service till personer med funktionsnedsättningar. LSS kompletterar också Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Vad ger LSS rätt till?

LSS ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra medborgare i det svenska samhället. Det gör den genom att ge rätt till olika former av stöd och särskild service.

Du som omfattas av LSS kan ha rätt till

  • rådgivning och annan personlig hjälp
  • personlig assistent eller pengar för att betala en assistent
  • ledsagarservice
  • kontaktperson
  • avlösarservice i hemmet
  • korttidsvistelse utanför hemmet
  • korttidstillsyn utanför hemmet för skolungdomar över 12 år
  • familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo någon annanstans än hos sina föräldrar
  • bostad med särskild service för vuxna eller någon annan bostad, som är gjord för personer med funktionshinder
  • daglig verksamhet för vuxna, som har en utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder.

Länk till riksdagens officiella sida:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387